Skip to content Skip to footer
POLITYKA PRYWATNOŚCISzanowny Kliencie,
ze względu na zmianę przepisów o ochronie danych osobowych – obowiązującego od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) opublikowanego w Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016, s.1, sprostowanie opublikowane w Dz. U. UE L 127 z 23.05.2018, s.2 – zwanego dalej RODO, a także dlatego, że prywatność naszych klientów jest dla nas niezwykle ważna informujemy, w jaki sposób firma MUZEON KATARZYNA JAGIEŁŁO-BLOCH realizuje te wymagania przy przetwarzaniu danych osobowych swoich klientów oraz jakie uprawnienia w związku z tym im przysługują. W przypadku wątpliwości i pytań, można się z nami skontaktować – dane kontaktowe inspektora ochrony danych, który odpowie na pytania, są poniżej.

Administrator – podmiot decydujący o przetwarzaniu danych

Administratorem – podmiotem decydującym o tym, jak będą przetwarzane dane osobowe klientów, jest MUZEON KATARZYNA JAGIEŁŁO-BLOCH, ul. Klifowa 3B, 72-344 Trzęsacz, NIP: 8512403662, REGON: 811611150.

Źródło danych osobowych
Dane osobowe zbierane są podczas zakładania konta przy zakupie biletu online, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail.

Cel przetwarzania danych osobowych
Ad przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a) zakupu biletów oraz realizacji usługi wynikającej z zakupionych biletów,
b) zapewnienia obsługi konta klienta,
c) obsługi zapytań i skarg, w tym rozwiązywania problemów technicznych,
d) umożliwienia udziału w promocjach i konkursach organizowanych przez Administratora,
e) analiz i badań sposobu korzystania z usług świadczonych przez Administratora,
f) prowadzenia postępowań sądowych i administracyjnych,
g) marketingowych,
h) archiwalnych;
i) zapewnienia rozliczalności wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych
1) jest to niezbędne do wykonania zawartej umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO.
Przepisy prawa wymagają przetwarzania danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych, w tym na podstawie art. 86 § 1 w zw. 70 § 1 Ordynacji podatkowej oraz art. 74 ustawy o rachunkowości – w tym wystawienia faktur i innych dokumentów księgowych.
2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO, którym jest:
• umożliwienia udziału w promocjach organizowanych przez Ad,
• prowadzenie analiz i badań sposobu korzystania z usług świadczonych w celu polepszenia jakości tych usług i celności przekazywanych informacji,
• chęć przedstawienia informacji o charakterze marketingowym,
• umożliwienie wykorzystania danych do prowadzenia postępowań sądowych lub administracyjnych, których Ad może być stroną,
• przechowanie danych dla celów archiwalnych,
• umożliwienie rozliczenia się Ad z wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
3) wyrażonej zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO na przetwarzanie danych osobowych w celu:
• zapisywania danych w plikach cookies,
• organizacji konkursów,
• gromadzenia danych ze stron www.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, może być wycofana w dowolnym momencie poprzez przesłanie takiego żądania na adres muzeum@muzeumtrzesacz.pl i nie wpływa na czynności przetwarzania zrealizowane przed jej wycofaniem.

Uprawnienia klienta w zakresie przetwarzanych jego danych osobowych wynikające i regulowane przez RODO
a) dostęp do własnych danych,
b) sprostowanie, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) usunięcie danych, gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
d) ograniczenia przetwarzania gdy dane są:
– nieprawidłowe – na okres pozwalający sprawdzić przez Administratora ich prawidłowość; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem i nie został złożony wniosek, aby zostały usunięte;
– już niepotrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia roszczeń stronom; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
e) przenoszenia danych,
f) niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
g) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych , gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację,
h) wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Ad do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; https://uodo.gov.pl).

Odbiorcy danych
Administrator nie przekazuje danych osobowych klientów innym podmiotom do celów komercyjnych. Administrator może udostępnić jednak dane osobowe podmiotom, które wspierają Administratora w świadczeniu usług, m.in. w zakresie systemu informatycznego niezbędnego do zakupu biletów i świadczenia usługi przewozowej oraz wysyłki newslettera.
W wyjątkowych przypadkach Administrator może zostać zobowiązany do przekazania danych osobowych organom posiadającym podstawę prawną do takiego żądania.

Okres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane przez czas realizacji usługi, a także – po jej zakończeniu – przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem umowy oraz przepisów prawa wskazanych w podstawie przetwarzania . Ponadto Administrator przetwarza dane dla celów:
• zakładania i zarządzanie (obsługa) kontem w czasie istnienia,
• podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe;
• marketingowych przez czas nieokreślony, jednak nie dłużej niż do zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych lub cofnięcia zgody;
• prowadzenia postępowań sądowych lub administracyjnych przez okres trwania takich postępowań;
• rozliczalności przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Przekazywanie danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC, Meta Platforms, Inc. oraz Mailchimp w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie danych
Administrator informuje, że dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie będzie dokonywane profilowanie.

Profilowanie danych osobowych rozumiane jest jako zautomatyzowane przetwarzanie danych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych czynników dotyczących osoby, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących sytuacji ekonomicznej, wiarygodności, zachowania oraz lokalizacji.

Postanowienia końcowe

Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.